Toggle to Top Navigation

Vizija

Asocijacija kliničkih inženjera i tehničara Republike Srbije u kontinuitetu unapređuje i usavršava svoju organizaciju, želeći da dostigne visok nivo svetskih udruženja i komora u svojoj oblasti delovanja.

Od svog osnivanja Asocijacija postavlja sebi najviše zahteve i standarde, što zahteva puno angažovanje i posvećenost rukovodstva i svih njenih članova. Asocijacija nastoji takođe da bude i ostane lider u uspostavljanju tehničkih standarda u medicini, u potvrđivanju kompetencija, sertifikaciji i licenciranju svojih članova.

Svest da je usvojeno i primenjeno znanje u osnovi uspeha svake stručne organizacije nametnula je da Asocijacija veliku pažnju poklanja uslovima pod kojima se obrazuju, rade i usavršavaju klinički inženjeri i tehničari. Asocijacija stoga razvija metode i uvodi nove tehnologije u kontinuiranoj edukaciji i informisanju.

Klinički inženjeri i tehničari se organizuju u grupacije u oblastima bioinženjeringa, instrumentarija, održavanja medicinske opreme, servisiranju medicinskih uređaja, rehabilitaciji, upravljanje medicinskim uređajima, analizi meta podataka u medicini, nadzoru nad IKT sistemima, korišćenju novih tehnologija i materijala, kao i na polju sigurnosti i bezbednosti u medicini.