Toggle to Top Navigation

O nama

A.K.I.S. je nezavisna i najraznovrsnija strukovna organizacija inženjera i bioinženjera u medicini Republike Srbije. Kao glavna inženjerska asocijacija - Asocijacija služi i zastupa članstvo profesionalaca na svim nivoima, u svim oblastima prakse, nauke i razvoja. Posvećeni smo unapređenju inženjerske profesije i profesionalnog razvoja naših članova kao i ostvarivanju što bolje saradnje između kliničkih inženjera I lekara.

Mi smo povereni autoritet profesije koja oblikuje živote svakog građanina Republike Srbije. Saradnja sa organizacijama, institucijama i vladinim agencijama koje se mogu osloniti na našu ekspertizu, kompetenciju i procenu inženjerskih standarda, programa i prakse, kao i naša posvećenost unapređenju tehnike u medicini je od neprocenjive važnosti za neophodna unapređenja u zdravstvenom sistemu Srbije.

U cilju stvaranja nasleđa za sve koji će učestvovati u budućnosti u razvoju tehničke prakse medicine Republike Srbije, a na osnovu značajnih rezultata aktivnosti naših članova i naše misije koja naglašava posvećenost i unapređenje dostignuća inženjera, saradnjom sa različitim grupama stručnjaka i organizacijom što većeg broja događaja svake godine, stvaramo jedinstveni forum za inženjere I lekare, što do sada nije postignuto u aktivnostima drugih organizacija.

Sa bogatim rezultatima iz aktivnosti naših članova i misija koja naglašava posvećenost i unapređenje dostignuća inženjera, stvorili smo nasleđe za sve koji će učestvovati u budućnosti i razvoju tehničke prakse medicine Republike Srbije. Sa različitim grupama i velikim brojem događaja svake godine, stvorili smo jedinstveni forum za inženjere kao što nije ni jedna druga organizacija postigla.

Kako klinička medicina postaje sve više zavisna od sofisticiranih tehnologija i složene opreme koja je povezana sa modernom medicinom, klinički inženjer postao je most između moderne medicine i jednako modernog inženjerskog poziva.

Od svog osnivanja A.K.I.S. se trudi da se što bolje pozicionira unutar zdravstvenog sistema i da se nametne svim učesnicima kao ravnopravan činilac. Ministarstvo zdravlja prepoznaje A.K.I.S i druge Asocijacije zdravstvenih radnika kao organizacije koje mogu svojim ugledom i angažmanom da pomognu da zdravstveni sistem funkcioniše efikasnije i da nivo pružene zdravstvene usluge bude što viši.

Rukovodstvo Asocijacije se, u svojim svakodnevnim aktivnostima, trudi da uspostavi što bolje odnose sa Ministarstvom zdravlja, Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje, Institutom “Dr Milan Jovanović Batut”, Zdravstvenim savetom Srbije, Udruženjem pacijenata i ostalim Asocijacijama zdravstvenih radnika.

Asocijacija aktivno učestvuje u radu na izmenama propisa iz oblasti zdravstvene delatnosti, radi prepoznavanja I odgovarajućeg vrednovanja uloge I značaja kliničkih inženjera u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

Jedan od osnovnih strateških ciljeva je poboljšanje statusa nemedicinskog osoblja i inženjera u zdravstvu Republike Srbije kao i podizanja nivoa stručnosti i etičnosti unutar profesije. Učlanjivanje i aktivno učešće u svim međunarodnim organizacijama je jedna od osnovnih pretpostavki uspešnog razvoja i profesije I Asocijacije.

Pored svojih redovnih poslova, A.K.I.S. obavlja i posebne sledeće poslove:

 • 1) donosi kodeks profesionalne etike;
 • 2) vrši upis pod uslovima propisanim zakonom i vodi imenik svih članova Asocijacije;
 • 3) izdaje, obnavlja i oduzima odobrenje za stručnu kompetenciju, licencu, članovima Asocijacije koji su upisani u imenik članova Asocijacije iz tačke 2) ovog stava i vodi imenik o izdatim, obnovljenim i oduzetim licencama;
 • 4) posreduje u sporovima između članova Asocijacije, odnosno između članova Asocijacije i korisnika zdravstvenih usluga;
 • 5) organizuje sudove časti za utvrđivanje povrede profesionalne dužnosti i odgovornosti članova Asocijacije, kao i za izricanje mera za te povrede;
 • 6) vodi imenik izrečenih disciplinskih mera članovima Asocijacije;
 • 7) na zahtev člana Asocijacije ili drugog ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica izdaje izvode iz imenika, uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, a koji predstavljaju javne isprave;
 • 8) utvrđuje visinu članarine za članove Asocijacije; 
 • 9) utvrđuje iznos nadoknade za upis u imenik članova Asocijacije iz tačke 2) ovog stava, iznos nadoknade za izdavanje i obnavljanje licence, kao i nadoknade za izdavanje izvoda iz imenika, uverenja i potvrda o evidencijama koje Asocijacija vodi; 
 • 6) vodi imenik izrečenih disciplinskih mera članovima Asocijacije;
 • 7) na zahtev člana Asocijacije ili drugog ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica izdaje izvode iz imenika, uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju, a koji predstavljaju javne isprave;
 • 8) utvrđuje visinu članarine za članove Asocijacije; 
 • 10) izdaje legitimaciju članovima Asocijacije koji imaju licencu;
 • 11) izdaje identifikacioni broj članovima Asocijacije koji imaju licencu.
 • Pored poslova koje obavlja A.K.I.S. obavlja i posebne sledeće poslove:
 • 1) zastupa i štiti profesionalne interese članova Asocijacije u obavljanju profesije;
 • 2) stara se o ugledu članova Asocijacije, odnosno o obavljanju poslova zdravstvene delatnosti u skladu sa etičkim kodeksom;
 • 3) vodi evidenciju članova Asocijacije koji obavljaju samostalnu delatnost, a koji su upisani u registar kod nadležnog organa, u skladu sa zakonom;
 • 4) predlaže listu nadzornika za redovnu i vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada;
 • 5) daje inicijativu za bliže uređivanje načina obavljanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita, kao i stručnog usavršavanja;
 • 6) učestvuje u utvrđivanju nomenklature usluga, kriterijuma i merila za utvrđivanje cena usluga, kao i u utvrđivanju kriterijuma i merila za zaključivanje ugovora o pružanju usluge;
 • 7) predlaže kriterijume i merila za utvrđivanje cena usluga koje se pružaju u samostalnoj delatnosti;
 • 8) daje inicijativu za donošenje propisa u oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja;
 • 9) daje inicijativu i preduzima mere za osiguranje članova Asocijacije kod nosioca osiguranja za rizik koji može nastupiti zbog stručne greške ili nemara u vršenju poslova delatnosti, u skladu sa zakonom;
 • 10) pruža pomoć građanima u ostvarivanju prava na zaštitu u slučaju nestručnog ili neetičkog rada članova Asocijacije;
 • 11) pruža stručnu pomoć članovima Asocijacije;
 • 12) zastupa interese članova Asocijacije;
 • 13) daje predlog za dobijanje naziva emeritusa, počasnog člana i zaslužnog člana Asocijacije;
 • 14) prati i pokreće inicijativu za preduzimanje zakonom propisanih mera u vezi sa povredom propisa;
 • 15) vodi Vigalancu medicinskih uređaja i opreme;
 • 16) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Asocijacije.

A.K.I.S ORGANIZACIJA

UPRAVNI ODBOR

Zoran M. BJELICA

Predsednik odbora, Nacionalna Organizacija QRIOT

about me

ODBOR ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Prof. Dr Lidija MATIJA, Dipl. inž. maš.

Predsednik odbora, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

about me

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Mr Dušan KIĆEVIĆ, dipl. inž. tehnol.,

Predsednik Odbora, Nacionalna organizacija QRIoT

about me

ODBOR DIVIZIJE KLINIČKIH LEKARA

Prof. Dr sci. med. Pavle KOVAČEVIĆ

Kardiohirurg i vaskularni hirurg,

Predsednik odbora, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

about me

ODBOR ZA SERTIFIKACIJU I LICENCIRANJE

Nedeljko VUKADINOVIĆ, Dipl. inž. ele.

Predsednik odbora, Direkcija za mere i dragocene metale, Beograd

about me

STRUČNI ODBOR A.K.I.S.

Prof. Dr Marko MILOŠ, Dipl. inž. maš.

Predsednik Stručnog odbora, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

about me

ČLANOVI STRUČNOG ODBORA

Zoran M. Bjelica

Nacionalna organizacija QRIOT Beograd

Prof. Dr Lidija Matija

Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. Dr sci. med. Pavle Kovačević

Kardiohirurg i vaskularni hirurg

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju,

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine

Prim. Mr sci. Dr med. Želmira Ilić

Subspecijalista radiološke zaštite,

Nacionalna organizacija QRIoT

Prof. Dr Nikola Jorgovanović, Dipl. inž. ele.

Fakultet tehničkih nauka Univerzitet u Novom Sadu

Prof. Dr Nenad Filipović, Dipl. inž. maš.

Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Prof. Dr sci. med. Svetlana Žunić

Specijalista Interne medcine

Specijalista Nuklearne medicine

Klinicki centar Srbije -Centar za Nuklearnu medicine

Doc. Dr sci. med. Lazar Velicki

Kardiohirurg

IKVB V Sremska kamenica

Doc. Dr Miloš Vujisić, Dipl. inž. ele.

Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku,

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Goran Savić, Dipl. inž. ele.

Institut niška banja,

Načelnik tehnike i investicija

Mr Dušan Kićević, Dipl. inž. tehn.

Institut Vinča - Vinča

Nedeljko Vukadinović, Dipl. inž. ele.

Direkcija za mere i dragocene metale –Beograd

Đorđe Gajin, Dipl. ek.

GLOBOS Osiguranje AD, Beograd


ODBOR ZA RAZVOJ DOBRE KLINIČKE PRAKSE

Doc. Dr sci. med. Lazar Velicki

Kardiohirurg

Predsednik odbora, IKVB V Sremska kamenica

about me

ODBOR ZA NADZOR I REVIZIJU

Đorđe Gajin, Dipl. ek.

Predsednik odbora, GLOBOS Osiguranje AD, Beograd

about me

ETIČKI ODBOR

Zoran M. BJELICA

Predsednik odbora, Nacionalna Organizacija QRIOT


KOMISIJE I KOMITETI A.K.I.S.

Komisija za verifikaciju članstva

Komisija za validaciju dokumentacije

Komitet za sertifikaciju i potvrdu kompetencija

Sekcija kliničkih tehničara i medicinskih tehničara

Sekretarijat članstva

Elektronska adresa za kontakt:

office@akis.rs